Be creative!

 

Getting up at 5 am isn't favourable to creativity. Bevor I started writing this post I needed to take a small nap J

 

The outfit, which you can see today on the blog, I had on during my work interview. I think it is both elegant and at the same time casual, that it will be successfully suitable for everyday coming out and important business meetings. If we are already by career topics, I would like to share with you couple of my thoughts.

As I’ve already mentioned probably, after finishing my psychological studies, I’ve decided to go work-psychology career path. My dream was almost always to work in an international company, giving coworkers an opportunity for lots of travels and a development. Maybe I live in some kind of idealized world and most of you would say, that a corporation just sucks the life out of an employee and uses him to the maximum but I’m happy. A time pressure (ASAP), a big responsibility for your own acts and bright range of tasks motivate me to work. An only disadvantage of a full-time job is getting up early in the morning L Of course lots of employers offer you flexible working hours but in this case, you can choose one of the following options – either you will get up at 6 am and you will have free afternoon, which you can spend with your friends or family – or you can have a good long sleep and sit at work till the evening. None of this option is satisfying :D In turn – choosing a part-time job doesn’t often provide enough money to live. I suppose, that priorities change with your age and the fact if you have a full family (I mean with children). What I value my company the most for? – for a trust given me and responsibility but most of all for their positive attitude towards an employee. Sounds like a banality? When you’ll experience another employer, you will appreciate it for sure :D

 

Recruiter-job is to some extent repeatable – the same/ similar positions or similar recruiting process but what is the most important – completely different people and their attitudes, thank to this, that work is varied and sometimes full of challenges.

 

Unfortunately, still a lot of people don’t value, how important are recruiting processes in building of their own career. In my opinion, such an attitude can have just those, who are unattainable experts in their area, that they will headhunted to a company before a position will be open J

 

Below you can find couple of tips, how you should compose your right application.

Wstawanie o 5 rano zdecydowanie nie sprzyja kreatywności. Przed przystąpieniem do pisania tego post musiałam uciąć sobie krótką drzemkę J

 

Strój, który macie okazję oglądać dzisiaj na blogu, to mój outfit z rozmowy kwalifikacyjnej. Uważam, że jest on na tyle elegancki, jak i również swobodny, że z powodzeniem nada się zarówno na codzień, jak i na ważne spotkania biznesowe. Jeżeli już jesteśmy przy tematach zawodowych, to chciałabym podzielić się z Wami kilkoma moimi przemyśleniami.

Jak już pewnie wspominałam, kończąc studia psychologiczne, zdecydowałam się na podążanie ścieżką psychologii pracy. Moim marzeniem od zawsze była praca w międzynarodowej firmie, umożliwiającej częste podróże i szerokopojęty rozwój. Być może żyję w wyidealizowanym świecie i większość z Was stwierdzi, że korpo tylko wysysa życie z pracownika i wykorzystuje go maksymalnie, ale ja jestem szczęśliwa, a presja czasu (ASAP), duża odpowiedzialność za własne działania oraz szeroki zakres obowiązków, bardzo motywują mnie do działania. Jedynym minusem pracy na pełen etat jest konieczność wczesnego wstawania L Oczywiście, pracodawcy bardzo często oferują elastyczne godziny pracy, jednakże w tej opcji możemy wybrać - wstawanie o 6:00 i wolne popołudnie w gronie rodzinnym/ znajomych, lub minimalne wyspanie się i siedzenie w pracy do wieczora. Żadna opcja nie jest satysfakcjonująca :D Z kolei wybranie pracy na niepełen etat często nie zapewnia wystarczających zarobków. Przypuszczam, że priorytety zmieniają się również z wiekiem i faktem posiadania pełnej rodziny (z dziećmi). Za co ja najbardziej cenię moją firmę - za powierzone mi zaufanie i odpowiedzialność oraz przede wszystkim za nastawienie pro-pracownicze. Brzmi jak banał? Doceni ten, kto zaznał innego pracodawcy :D

 

Praca rekrutera jest w pewnej mierze powtarzalna - te same/ podobne stanowiska pracy czy podobny przebieg procesów rekrutacyjnych, jednak co najważniejsze - kompletnie inni ludzie i różne ich nastawienie, dzięki czemu praca te jest urozmaicona i czasami pełna wyzwań.

Niestety bardzo wiele osób nie docenia wagi procesów rekrutacyjnych w budowaniu własnej kariery zawodowej, a wg mnie na lekkie podejście do nich mogą sobie pozwolić tylko osoby, które są niedościgniony specjalistami w danej branży, dlatego, że zostaną zwerbowani do firmy nawet przed otwarciem danego stanowiska J

A oto, jak powinny wyglądać prawidłowo skonstruowane dokumenty aplikacyjne J


Blazer/ Marynarka - River Island

Top - Zara

Trousers/ Spodnie - Zara

Buty - Anabelle

Bag/ Torebka - River Island

Sunglasses/ Okulary - House of Holland


CV

First of all, CV should include personal data of the candidate such as name and surname, date of birth or place of living. Furthermore, when you would like somebody to answer to your application, don’t forget to write on it your current contact data – absolutely a correct phone number and right written e-mail address. In next parts of CV you should include your professional experience up to now (necessarily with short written bullet points about range of responsibilities on a specific position) and past/ current education. It’s important to put every data in chronologicall course – from those most current at the top and the less – at the bottom. Professional experience shouldn’t rather mix with an education because it influences badly a transparency of CV. You should absolutely write on it also additional information like knowledge of foreign languages, driver’s license (sometimes it’s a key criterion in a selection of candidates) or additional certificates. Remember, that lots of people are visualizers, so enclosing a photo on CV (not selfie, duck face or with a snap chat filter – and believe me – I’ve seen those before J) will definitely positively influence a reaction of a company.


CV powinno przede wszystkim zawierać dane personalne kandydata, takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście, by ktoś odpowiedział Wam na Waszą aplikację, nie zapomnijcie umieścić na nim swoich danych kontaktowych - koniecznie prawidłowego numeru telefonu oraz aktywnego (poprawnie napisanego) adresu e-mail. W kolejnych częściach CV powinno znaleźć się Wasze dotychczasowe doświadczenie zawodowe (koniecznie z KRÓTKO wypunktowanym zakresem obowiązków, wykonywanych przez Was u poszczególnych pracodawców) oraz przebytą edukację. Ważne, by umieścić wszystkie dane chronologicznie - od NAJBARDZIEJ aktualnego na górze, do NAJMNIEJ aktualnego na dole. Doświadczenie zawodowe nie powinno raczej mieszać się z edukacją, gdyż źle wpływa to na przejrzystość CV. Koniecznie zamieśćcie także informacje dodatkowe, takie jak znajomość języków obcych, posiadane prawo jazdy (w przypadku niektórych stanowisk, jest to kryterium kluczowe w selekcji kandydatów), czy dodatkowe certyfikaty. Pamiętajcie, że duża część ludzi to wzrokowcy, więc załączenie zdjęcia na CV (nie selfie, nie z dziubkiem i nie z filtrem ze snap chata - a uwierzcie mi, takie już mi się zdarzały J) zdecydowanie pozytywnie wpłynie na reakcję ze strony firmy.

Cover letter/ List motywacyjny

Recruiters aren’t naive and everybody working in HR or applying for a job for a longer period of time know, that candidates create mostly one cover letter so-called pattern and modify it properly for a specific employer. Sometimes more, sometimes less successful. The most frequent and the most blatant mistake at the same time, committed in cover letters is an incorrect company as addressee, a letter sent to “Dear Ladies and Gentlemen” even if there is a direct contact person on the job announcement or complete lack of information about a company, someone is applying to, which you can see in expressions like for example: “I really would like to work in your international company” – when the company is local and has 5 employees in total. If you addressed a cover letter properly, make sure that you’ve changed a name of the company everywhere in the document. An ideal situation – writing a cover letter for every company separately (and this method I recommend you). Definitely you will avoid unnecessary mistakes J Don’t forget to write why would you like to work at this company, you’re applying to and why on this particular position. It is really important to write briefly something about yourself in connection to the position – why do you think a company should choose JUST you from among all of those candidates! Be creative! Surprise them! Of course all within reason.


Rekruterzy nie są naiwni, a każdy pracujący w branży HR lub aplikujący przez dłuższy okres czasu na różne stanowiska wie, że najczęściej kandydaci sporządzają jeden list motywacyjny tzw. wzór i modyfikują go odpowiednio do danego pracodawcy. Czasami mniej, czasami bardziej udolnie. Najczęstszym i zarazem najbardziej rażącym błędem popełnianych w listach motywacyjnych jest błędna firma jako adresat, list do „Szanownych Państwa”, nawet gdy przy stanowisku podana jest osoba bezpośrednio odpowiedzialna za tą rekrutację, czy kompletny brak informacji o firmie, przejawiający się np. w wyrażeniach typu: „bardzo chciałbym pracować w Państwa międzynarodowej firmie” w przypadku, gdy firma jest lokalna i liczy 5 pracowników. Jeżeli zaadresujecie już dobrze list motywacyjny, to nie zapomnijcie pozmieniac w treści użytych nazw firm. Sytuacja idealna - pisanie listu motywacyjnego do każdej firmy oddzielnie (i tą metodę zdecydowanie Wam rekomenduję) Zdecydowanie unikniecie błędów J Nie zapomnijcie ująć w liście motywacyjnym, dlaczego chcielibyście pracować właśnie dla tej konkretnej firmy, na tym stanowisku. Bardzo ważne jest również podkreślenie, dlaczego firma powinna wybrać właśnie Ciebie spośród szeregu kandydatów. Bądź kreatywny! Zaskocz! Oczywiście w granicach rozsądku! J

Attachments/ Załączniki

To the basics attachments belong: letters of recommendation from your previous employers and university certificate or school reports, which confirms your qualifications needed for the specific position. Trust me, there is no need to attach all of certificates from a grand school :D Nowadays, when acquaintance of at least one foreign language is a basis, it would be really welcome, when you attach all of language certificates you have. Attention!! You should always match attached documents to the position, you apply for. Thousands of documents, blocking a mailbox of a company are rather negative taken.


Do podstawowych, dodatkowych załączników należą rekomendacje i świadectwa pracy od poprzednich pracodawców oraz świadectwo ukończenia studiów/ szkoły profilowanej/ szkoły zawodowej, czyli takiej, która potwierdza Wasze kwalifikacje do wykonywania danego zawodu. Naprawdę nie ma potrzeby załączania świadectw od podstawówki :D W dzisiejszych czasach, kiedy znajomość języka obcego stała się niemalże podstawą, nie zaszkodzi Wam (a wręcz pomoże) załączenie posiadanych przez Was certyfikatów językowych. Uwaga!! Dopasujcie zawsze załączane dokumenty do stanowiska, na które aplikujecie. Tysiące dokumentów i zapychanie skrzynki odbiorczej firmy są raczej negatywnie odbierane.

A short summing up at the end. Don’t waste yours and recruiters time J If in a job announcement is written, that on this particular position you should have at least two years’ experience -  it means MINIMUM – if you don’t have it – DON’T APPLY. If on this particular position you should be a graduate of economics but for the last 6 years you’ve studied medicine – DON’T APPLY. If the company is looking for a specialist with Swedish and your only Swedish word is IKEA – DON’T APPLY!

 

Important information: there is a rule, that you should answer a job announcment in the same language, the job offer is written in.


I krótkie podsumowanie na koniec. Oszczędzajcie czas swój i rekrutera. Jeżeli w opisie stanowiska napisane jest, że wymagane na tej pozycji doświadczenie to minimum 2 lata, to oznacza MINIMUM, jeżeli nie masz takiego doświadczenia - NIE APLIKUJ. Jeżeli konieczny na danej pozycji kierunek studiów to ekonomia, a Ty przez ostatnie 6 lat byłaś na medycynie - NIE APLIKUJ. Jeżeli poszukiwany jest specjalista z językiem szwedzkim, a Twoje jedyne szwedzkie słowo to IKEA - NIE APLIKUJ!

 

Ważna informacja: istnieje zasada odpowiadania na ogłoszenia o pracę w takim samym języku, w jakim zostały one napisane.

How you should prepare properly for a job interview? I would tell you in the future J

 

PS. I had and still have an opportunity to work as a recruiter in Poland and in Germany so tips given in this post, you can follow for those two countries J


A o tym, jak poprawnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, opowiem Wam w przyszłości :)

 

PS. Z racji tego, że dotychczas miałam możliwość pracy jako rekruter w Polsce i w Niemczech, rady zamieszczone w tym poście możecie zastosować podczas aplikowania w tych dwóch krajach :)

Write a comment

Comments: 0