There is water everywhere!

Every city visited by me I put into a special ranking, starting with those, which appealed to me the most and ending with those, which didn’t enrapture me completely. Even when it remains for me a lot of cities to visit (I hope not just only the European once), I’m happy that this ranking enlarges to such a fast degree.

 

Until now the first places on my list had Rome (number 1) and London (number 2). Everything changed after my last visit in a second German city in terms of population (right after Berlin) – Hamburg!

I invite you for a short walk through Hamburg. I will show you the outfits, which you can see on some pictures, in separate entries.


Każde odwiedzone przeze mnie miasto umieszczam w rankingu zaczynając od tych, które podobały mi się najbardziej, a kończąc na tych, które nie zauroczyły mnie do końca. I choć do odwiedzenia pozostało mi jeszcze mnóstwo miast (mam nadzieję, że nie tylko tych europejskich), cieszę się, że ranking ten w szybkim stopniu się powiększa.

 

Do tej pory pierwsze miejsca na mojej liście zajmowały Rzym (numer 1) oraz Londyn (numer 2). Wszystko zmieniło się po mojej ostatniej wyprawie do drugiego pod względem liczby ludności (tuż za Berlinem) miasta w Niemczech - Hamburga!

Zapraszam Was na krótki spacer po Hamburgu. Z pewnością stylizacje, które widzicie na niektórych zdjęciach pokażę Wam z pewnością w osobnych postach.

A trip to this city was already for a long time on my “to do” list and I managed to go there about two weeks ago. Unfortunately, it was a trip connected with work but nevertheless I could save on couple of hours to visit this magic city. On this travel D. came with me, what caused, that I could marvel at this place even more – it doesn’t matter where do you travel but with whom J Furthermore we turned up for a “beautiful weather” – of course for northern terms J


Wyprawa do tego miasta już od dawna znajdowała się na  mojej liście rzeczy do zrobienia i udało mi się to jakieś dwa tygodnie temu. Niestety wycieczka połączona była z pracą, mimo to udało mi się wygospodarować kilka godzin, by choć w niewielkim stopniu zwiedzić to magiczne miasto. W podróż wybrał się ze mną D., co sprawiło, że mogłam zachwycić się tym miejscem jeszcze bardziej - nie ważne gdzie podróżujesz, a z kim J Dodatkowo trafiliśmy na „przepiękną pogodę” - oczywiście jak na warunki północne J

Hamburg has this incredible atmosphere and with some places like for example Alster resembles Geneve. A big lake with a fountain in the middle of it, with coffee houses placed right next to the water and plenty stylish dressed people caused, that I felt definitely just like in Switzerland. Hamburg is considered as a German fashion city – you can find here a lot of luxurious boutiques, shopping centers and in addition it is a place with a biggest percentage of German millionaires living here. No wonder! Exquisitely extended HafenCity is a perfect place to buy an apartment with a view over the “City of Warehouses” (Speicherstadt) and water, lack of which you cannot complain in Hamburg about J


Hamburg ma niesamowity klimat, a niektórymi miejscami, takimi jak Alster przypomina trochę Genewę. Olbrzymie jezioro z fontanną na samym środku, z kawiarenkami położonymi tuż przy wodzie i mnóstwem stylowo ubranych przechodniów sprawiło, że poczułam się zdecydowanie jak w Szwajcarii. Hamburg uważany jest za niemieckie miasto mody - znajduje się tu mnóstwo luksusowych butików, centrów handlowych a w dodatku mieszka tu największy odsetek niemieckich milionerów. Temu akurat się nie dziwię. Przepięknie rozbudowana dzielnica portowa jest doskonałym miejscem na zakup apartamentu z widokiem na miasto spichrzowe oraz wodę, na której brak w Hamburgu nie można narzekać J

In terms of size Hamburg is a second (right after Rotterdam) container harbor in Europe. It is also eight biggest container harbor over the world. Intresting fact - the city isn’t place right next to a sea – it is about 120 km from it. In the harbor, we can admire i.a. big containers transporting goods as far as from China. Unfortunately from the depths of harbor I don’t have any photos for you, because it swung quite strongly, so I preferred not to get up from my spot :D


W Hamburgu znajduje się drugi pod względem wielkości - zaraz po Rotterdamie (a siódmy na świecie) - port kontenerowy w Europie. Co ciekawe miasto to nie jest położone tuż przy morzu - znajduje się ono aż 120 km od niego. Podziwiać w nim możemy między innymi ogromne kontenerowce transportujące towary aż z Chin. Niestety z „głębi” portu nie mam dla Was praktycznie żadnych zdjęć, gdyż na stateczku bujało tak bardzo, że wolałam nie wstawać z miejsca :D

Nearby HafenCity we can find Speicherstadt, built over 100 years ago. It is the biggest system of connected 7-storey warehouses. Plenty of goods like for example carpets, coffee or cacao are stored in there to date. In addition, Speicherstadt is full of museums or art galleries, what renders that the “Warehouse City” is one of the main cultural quarters of Hamburg. Visiting Speicherstadt we move for a while to Venice, because water from Elbe splits up for a system of numerous ducts coming into between buildings. Do you know that Hamburg from all of the European cities has the biggest amount of bridges? You can find here about 2,5 thousand of them.


W pobliżu miasta portowego znajduje się wybudowana ponad 100 lat temu dzielnica spichrzowa (Speicherstadt), czyli największy na świecie system połączonych ze sobą najczęściej 7-piętrowych magazynów. Do dzisiaj przechowywane są tam między innymi dywany, kawa czy kakao. Dodatkowo znajdują się tam liczne muzea i galerie sztuki sprawiając, że miasto spichrzowe jest jedną z głównych dzielnic kulturalnych Hamburga. Odwiedzając Speicherstadt przenosimy się na chwile do Wenecji, gdyż woda z Łaby rozdziela się na system licznych kanałów wpływający między budynki. Czy wiecie, że Hamburg ze wszystkich miast europejskich posiada największą ilość mostów? Jest ich tutaj około 2,5 tysiąca.

A next attraction in Hamburg is a fish market when you can eat famous rolls with fish. Unfortunately this place was empty on Wednesday.

 

Kolejną atrakcją Hamburga jest market rybny, gdzie możecie zjeść słynną bułkę z rybą. Niestety miejsce to było puste w środę.

Its demography also influences the exceptional atmosphere of Hamburg, as one fifth of its inhabitants are foreigners. Here have their legal seats embassies of 100 different countries, where we can solicit visas to those most exotic once. More embassies than Hamburg has only Hong Kong J An international atmosphere you can sense at every point.

 

At last, culminating moment of every visit in Hamburg - Elbe Philharmonic Hall (Elbphilharmonie), which was commissioned in 2016. Besides lots of concert halls, there are a restaurant, a coffee house and incredible view point, from which you can admire a beautiful panorama of whole Hamburg including the HafenCity. Entrance to the Elbphilharmonie is for free, so when you'll be in Hamburg, you have to absolutely visit this place. There are also some apartments for sale in the Elbphilharmonie, which prices start from 35 000€ per square meter :(


Na wyjątkowy klimat Hamburga wpływa również jego demografia, bowiem ponad jedna piąta mieszkańców tego miasta to obcokrajowcy. Tutaj też swoją siedzibę mają ambasady 100 różnych krajów, gdzie możemy ubiegać się o wizy do najbardziej egzotycznych krajów. Więcej ambasad niż Hamburg ma tylko Hong Kong J Międzynarodową atmosferę odczuwa się na każdym kroku.

 

I wreszcie punkt kulminacyjny wizyty w Hamburgu - Filharmonia nad Łabą (Elbphilharmonie), oddana do użytku w 2016 roku. Oprócz licznych sal koncertowych, znajdują się tu restauracja, kawiarnia oraz przepiękny punkt widokowy na cały Hamburg, w tym głównie na miasto portowe. Wstęp do Elbphilharmonie jest za darmo, toteż będąc Hamburg musicie koniecznie odwiedzić do miejsce! W środku znajdują się także apartamenty na sprzedaż, których ceny rozpoczynają się od 35 tys. euro za metr kwadratowy :(

Write a comment

Comments: 0